Kısmi Zamanlı Çalışma

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmaktadır. Uygulamanın amacı, öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, kişiliklerinin ve becerilerinin gelişmesini katkı sağlayarak çalışma disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine olanak sunmaktır.

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı; Rektörlük, Enstitü, Fakülteler, Yüksekokullar ve Genel Sekreterliğe bağlı bölüm, birim ve/veya müdürlüklerde çalıştırılabilecek tüm öğrencileri kapsar.

Başvuru Şekli ve Zamanı;

Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, her yılın Ekim ve Haziran ayı başında Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Biriminin resmi erişim sayfasında duyurulur. Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç tane kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek net ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.
Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programında geçici işlerde çalışmak isteyen öğrenciler duyuru tarihini takip eden beş iş günü içinde Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Biriminin resmi erişim sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a) Lisansüstü öğrenci ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
e) Çalıştırılacak işi için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, başvurduğu dönem itibariyle kayıt ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

TOP